Tietosuojaseloste

Tämä on JuuriJuhla-RotFest -yhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.1.2022. 

1. Rekisterinpitäjä
JuuriJuhla-RotFest -yhdistys ry,
Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki

www.juurijuhla.fi 
0500 431913
juurijuhla@juurijuhla.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Päivi Ylönen-Viiri
juurijuhla@juurijuhla.fi
0500 431913
 

3. Rekisterin nimi:
Työntekijärekisterit

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on
– Rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä 
– Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde 
– Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen 
– Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakas- tai työsuhteeseen 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö
Työntekijärekisterit ja laskutusasiakkaiden rekisteri
JuuriJuhla-RotFest -yhdistyksen palkanlaskun ja kirjanpidon hoitaa Tilitoimisto Leerma. Heidän kanssaan tehdään sopimus henkilötietojen käsittelystä. Materiaalit toimitetaan tilitoimiston ja JuuriJuhla-RotFestin välillä henkilökohtaisesti tai sähköpostilla. 
Tilitoimisto Leermassa on toimivat suojatoimet. 

6. Säännönmukainen tietolähde
Uusien henkilöiden tiedot saadaan työntekijältä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.